1900 6600

Hotline

1900 6600
1900 6600

Call Center

1900 6600
Live Chat

Live Chat

Finance announcements

BCTC hợp nhất cả năm 2016-tiếng anh

Read More
Download

Annual reports

Báo cáo thường niên 2016

Read More
Download

Investor announcements

Nghị quyết ĐHCĐ 2016

Read More
Download

Dividend announcements

Thông báo chốt DS trả cổ tức lần 1 2016

Read More
Download

Other reports & announcements

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên mã cổ phiếu FOX

Read More
Download

Executive announcements

Báo cáo Quản trị công ty 2014

Read More
Download